Oorlog en Vrede

RIJTJES HUIZEN voor Russische militairen. Oprichting van de eerste Russische Woningbouw cooperatie. Project van de Nederlandse stichting BUILDING FOR PEACE na afloop van de Koude Oorlog. marliesterborg@gmail.com

Franciscus en de Sultan

De VUURPROEF? Deze schildering door Fra Angelico (1420) verbeeld de ontmoeting tussen Franciscus en de Sultan van Egypte in 2019. Deze vond plaats tijdens het beleg van Damiate tijdens de 5e Kruistocht. Het verhaal ging dat Franciscus een vuurproef zou willen ondergaan om de Sultan en zijn volk tot het ware geloof te bekeren. Het lukte niet want de Sultan hield 'halsstarrig' vast aan de islam. Dan was geweld het enige antwoord. Dit verhaal staat in de 'politiek correcte' biografie van Franciscus door Bonaventura, geschreven in 1260, meer dan 40 jaren na de beroemde ontmoeting in 1219. De bedoeling was om de broeders weer warm te maken voor de eerstvolgende kruistocht. De Franciscanen werd het bezit van eerdere biografieen verboden, maar enkele exemplaren overleefden bij andere kerkelijke groepen. Hernieuwd bronnen onderzoek door Franciscanen heeft de laatste decennia aangetoond dat het vuurproef verhaal van Bonaventura niet klopt. Franciscus heeft zich tijdens de destructieve 5e kruistocht verzet tegen het bloedig beleg van Damiate en ervoor gepleit dat de kruisvaarders zouden ingaan op voor hun gunstige vredesvoorstel van de Egyptische Sultan. Toen dat niet hielp is Franciscus overgestoken naar het vijandige kamp om daar moslim en christen gewonden gelijkelijk te verplegen. Hij heeft meerdere dagen met de Sultan gesproken. Sultan Malik al-Kamil die door Bonaventura werd afgeschilderd als een woest dier, een wrede heiden, was in werkelijkheid een vredelievende vorst die zich tolerant gedroeg tegenover Egyptische christenen. Deze Kopten erkenden niet het Pauselijke gezag dat tot de kruistochten opriep. Maar ook tegenover de Kruisvaarders heeft deze door het Soefisme geinspireerde vorst zich hoffelijk gedragen. Franciscus zou volgens recent onderzoek van met name de Nederlander Jan Hoeberichts uit \zijn geweest op een vreedzame en respectvolle dialoog met de Sultan. Hij wilde naast niet tegenover de moslim staan. Verschillende aspecten van de Islam, zou hij zo fascinerend gevonden hebben dat hij ze in eigen kring wilde invoeren. ....

Lees meer…

800 jaar Damiate

800 jaar geleden, in 1018 werd de Egyptische haven stad Damiate belegerd door kruisvaarders waaronder enkele Haarlemmers. Het verhaal gaat dat Haarlemmers toegang forceerden tot de stad door met een schip de beschermende ketting te breken. Als beloning hiervoor zou keizer Frederik de Tweede aan Haarlem een ´wapenvermeerdering´ gegund hebben. Voortaan zou tussen de sterren ook een zwaard prijken Tot de dag van vandaag vormen zwaard en kruis de´trots´ van Haarlem, en duikt overal in de stad het woord Damiate op. Reden om na 800 jaar na te gaan wat feit is, wat fictie. ....

Lees meer…

Indonesische Strijders

Pak Achmad en Ibu Moleg.....Op 1 januari 1947 begon in Palembang De Oorlog van Vijf Dagen en Vijf Nachten. Vanaf de grond, de lucht en de rivier werden door Nederlandse strijdkrachten stellingen van Indonesische vrijheidsstrijders bestookt. Op dag 5 werden zij verbannen tot 20 km buiten de stad. In 2017, zeventig jaar later bezochten twee jonge Nederlanders de bejaarde veteranen. Waarvan verslag...... ....

Lees meer…

Pré-politionele actie Palembang

Op 1 januari 1947 begon in Palembang De Oorlog van Vijf Dagen en Vijf Nachten. Vanaf de grond, de lucht en de rivier werden stellingen van Indonesische vrijheidsstrijders bestookt. Op dag 5 werden zij verbannen tot 20 km buiten de stad. Het economisch belang lag in de olie (Pladjoe) en de belangrijke haven. Met het op gang brengen van de export wilde Nederland deviezen verkrijgen om de oorlog tegen de Republiek Indonesië door te zetten. Operatie Continentenplan, zoals deze slag militair te boek staat was een experiment voor de gecoördineerde inzet van drie krijgsmachtsdelen die de latere politionele acties zou typeren. Het druiste in tegen het 2 1/2 maanden eerder gesloten bestand en de geest van het ruim een maand oude Linggadjati akkoord. De grootscheepse inzet van technisch geavanceerd materieel schokte het vertrouwen van gematigde Indonesische leiders. Zo bereidde de operatie Palembang het podium voor waarop nog bijna 3 jaar Nederlanders en Indonesiërs elkaar bevochten. Met deze actie wist ....

Lees meer…